En forsknings­baserad metod för medarbetar­undersökningar som engagerar

Förenkla medarbetardialogen med kraftfullt system

B-Engageds metod för att genomföra medarbetar­undersökningar engagerar både chefer och medarbetare. Genom B-Engaged får ni tillgång till ett arbetssätt som gör det enkelt att arbeta med medarbetardialog och medarbetarundersökningar.

Systemet visar tydligt var ni behöver lägga energi på förbättringar, och det visar även vad ni ska göra för att skapa högre engagemang. Cheferna får förslag på förbättringsåtgärder utifrån sitt resultat och tar enkelt fram sin handlingsplan direkt i systemet.

Mer än en medarbetarenkät

B-Engaged erbjuder en plattform som hjälper er att styra HR-arbetet och skapa översikt över alla delar i organisationen. Systemet hjälper cheferna att prioritera rätt saker och att genomföra de åtgärder som ger bäst effekt.

I botten finns en validerad och forskningsbaserad medarbetarundersökning som vi kallar en scanning. Scanningen visar tydligt inom vilka områden fokus behöver läggas – ned på gruppnivå. Tack vare vår intelligenta AI-lösning får dessutom alla chefer konkreta förslag på hur just de ska arbeta för att öka engagemanget i sin grupp. Cheferna får också hjälp att avgöra inom vilka områden de behöver ta reda på mer, och när de behöver följa upp sitt förbättringsarbete. Allt med minimal arbetsinsats i systemet.

Läs om hela produkten

Bättre än puls, smidigare än "den årliga enkäten"

De stora, tunga medarbetarundersökningarna som fick medarbetarna att slita sitt hår av utmattning är snart helt borta från svenska organisationer. Borta är därmed också många möjligheter att jämföra, korsanalysera och göra avancerade statistiska analyser.
Vad har då kommit istället? Några har infört möjligheten att låta cheferna ställa korta frågor när andan faller på. Med effekten att helheten försvinner och möjligheten att koppla samman olika resultat. Även om det upplevs som snabbare och lättare, så är det samtidigt hackigt och osammanhängande för dem som ska arbeta med resultatet.

B-Engaged har ett unikt koncept som är det bästa av båda världar. Ni inleder med att göra en scanning av organisationen. Ni får veta hur engagerade medarbetarna är och vad ni kan göra för att öka engagemanget. Alla chefer får också veta inom vilka områden det är relevant att ställa fler frågor, vilket löses genom våra mikroundersökningar – kortare fördjupningsundersökningar inom ett område. När ni sedan har hunnit komma en bit på vägen i ert förbättringsarbete går en uppföljningsmätning ut med automatik. Den är enkel och kort och mäter enbart de områden ni valt att fokusera på.

Läs mer om modellen

Så funkar det

Effektiv övergripande mätning

Vår scanningundersökning skickas ut till alla medarbetare och består av 30 forsknings-baserade frågor som besvaras på 5 minuter. Via den välkomponerade samlingen frågor minimeras arbetsinsatsen från medarbetarna samtidigt som man får ett relevant resultat direkt. Resultatet ger en tydlig bild av hur organisationen mår och för hur förbättringsarbetet bäst ska genomföras. Alla chefer får ett eget resultat med en individuell analys via vår intelligenta programvara. Cheferna får med andra ord veta vilka områden de ska prioritera och vad de ska göra för att skapa förbättringar. Respektive chef skapar sin handlingsplan direkt i systemet på ett par minuter och du som HR-ansvarig följer arbetet via en tydlig dashboard.

Smidig fördjupning efter behov

Våra särskilt framtagna mikroundersökningar hjälper grupper och chefer att skapa insikter och få bättre kunskap om hur de bäst ska jobba för att öka engagemanget. B-Engaged föreslår utifrån gruppens enskilda resultat om en mikroundersökning behöver göras och i så fall vilken. Allt för att skapa relevans och undvika onödigt enkätarbete. För närvarande finns mikroundersökningar inom sex områden: ledarskap, kompetensutveckling, välmående (stress), möteskultur, målarbete samt inkludering.

Frågorna som gör medarbetar­undersökningen

Grundmodellen, vår så kallade scanning, har tagits fram utifrån en omfattade forskningsgenomgång, avancerade tester och hårt arbete. Tack vare hjälp från såväl expertis inom såväl frågekonstruktion som arbetslivets psykologi har vi kunnat ta fram en undersökning som paketerar något omfattande och komplicerat till något enkelt. Resultatet av vårt arbete är en tydlig och smidig scanning – en undersökning som helt enkelt mäter det mest relevanta: medarbetarengagemanget och de områden som påverkar engagemanget mest.

Grund i engagemangsforskning

Alla frågor hämtar sin relevans från ledande internationell forskning. De utgår från medarbetarskap och har konstruerats på ett sätt som är lätt för alla att förstå och svara på. Frågorna är också testade i samarbete med Lunds universitet. För närvarande vidareutvecklar vi frågorna i samarbete med Örebro universitet.

Effektivare administration

Systemet förenklar och automatiserar hela processen från förberedelse, till själva medarbetarundersökningen, all rapportering samt med att stödja förbättringsarbetet individuellt och i grupp.

Förenklar i alla slags organisationer

Ladda enkelt upp er personallista. Listverktyget analyserar och sorterar upp er organisation. Involvera cheferna genom att be dom uppdatera sin grupp. Systemet stödjer även komplexa organisationer med nivåer, matriser och andra uppdelningar.

Planera hela året eller skicka ut direkt

Planera, håll koll på och justera årets aktiviteter. Det blir enkelt att ta kontroll över organisationens HR-arbete. Hela tiden finns en hjälpande hand i systemet som visar nästa steg och du kan alltid få mer stöd från vårt erfarna customer-success-team.

Specialiserat på medarbetare

Luta dig tillbaka och låt systemet arbeta. Följ utvecklingen och ta bättre hand om din personal genom att rikta dina insatser mot de medarbetare som behöver dig mest.

Se fler smidiga funktioner

Mer engagerade medarbetare på jobbet!

Vårt mål är att alla medarbetare ska må och prestera bättre på jobbet. Med vår undersökning får du direkt en tydlig bild över hur det ligger till. Vägen till en sund företagskultur går via medarbetarengagemang. Vi hjälper dig på vägen.

För HR/Ledning

Som HR-ansvarig får du en tydlig bild över den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Du ser direkt vilka grupper som fungerar bra och vilka som behöver extra stöd. Du får också förslag på vilka slags insatser som är mest relevanta. Förutom att lyfta prioriterade områden, kan du utforska, borra dig ner i och jämföra olika grupper. Den automatiska analysen av fritextsvar ger dig djupare insikter i medarbetarnas svårigheter även i större organisationer. Allt presenteras på ett tydligt, snabbt och visuellt tilltalande sätt.

För chefer

Som chef får du ett tydligt färgkodat resultat som du kan ta till dig även om du bara har en minut över. Först lyfter en smart analys upp de områden som driver engagemang i den egna gruppen. Dessa delas upp i styrkor där du kan hämta kraft och fokusområden där nya insatser ger bäst effekt. Det går givetvis att fördjupa sig, dela med gruppen eller presentera för personalen om man vill.

För medarbetare

Som medarbetare har det aldrig varit enklare att förmedla din åsikt. När du svarar på frågorna får också ta ställning till ditt eget medarbetarskap och fundera över hur du bidrar till en bättre arbetsplats. Systemet skyddar såklart medarbetarens anonymitet.

Redo att få reda på mer?

Ta kontakt med oss eller fyll i din e-post nedan för ett gratis test.