Att utmana men inte uttrötta

Det är viktigt för engagemanget att medarbetarna upplever att deras arbetsuppgifter och mål är utmanande. Samtidigt vet vi att många människor upplever stress på sitt arbete och känner att de har svårt att hinna med. Det gäller alltså som chef eller arbetsgivare att hitta en väg där ni utmanar, men inte uttröttar.

Vi gillar olika!

En viktig del i arbetet med att hitta sätt som utmanar men inte uttröttar är att involvera medarbetarna på medarbetarnas villkor. Olika individer utmanas på olika sätt, och det en person upplever som roligt och utmanande kan en annan tycka är tråkigt eller stressande. Fundera tillsammans med medarbetarna om ni exempelvis skulle kunna fördela arbetsuppgifterna på ett annat sätt för att uppnå att alla medarbetare känner sig både mer utmanade och mer engagerade, utan att stressen ökar.

Utmana med mål!

Ytterligare ett sätt att skapa utmaningar i arbetet – som kan vara extra viktigt när arbetsuppgifterna i sig inte är så utmanande – är att sätta utmanande mål. Genom att sätta mål uppnår ni även en tydlighet och meningsfullhet i arbetet som annars lätt kan missas i kommunikationen. När ni sätter mål brukar det hjälpa om ni använder er av specifika, mätbara mål och att ni redan på förhand sätter upp en mätmetod för hur ni ska utvärdera om målet blivit uppnått. Glöm dock inte bort, som vi beskrev ovan, att individer funkar olika. Ta hänsyn till hur de olika individerna som påverkas av målet fungerar. För vissa kan det exempelvis vara roligt och utmanande att försöka korta ner nedlagd arbetstid på en uppgift medan andra kan uppfatta det som stressande att behöva skynda på arbetsuppgifter.

Involvera medarbetarna!

Att involvera medarbetarna i arbetet med att identifiera förbättringsområden och utvecklingsområden är ytterligare ett sätt att hitta mer utmanande arbetsuppgifter. Här kan ni använda er av olika metoder beroende på hur arbetet ser ut och är upplagt. En metod är att samla medarbetarna och be dem beskriva sina arbetsuppgifter och sedan hitta hur de olika arbetsuppgifterna hänger ihop (tänk processkarta). Genom att sedan försöka uppskatta mängden tid som läggs på olika arbetsuppgifter/delar i processen kommer ni ytterligare en bit. Därefter handlar det om att för medarbetarna hitta områden där förbättringar/effektiviseringar kan genomföras. Det kan exempelvis handla om att utföra arbetet på ett annat sätt, kommunicera tydligare, ta bort onödiga arbetsuppgifter eller att byta en programvara mot en annan. Se detta arbete som något ständigt pågående och boka in möten där medarbetarna helt ägnar sig åt att förbättra och utveckla arbetet.