Den positiva spiralen i engagemang

Ett högt medarbetarengagemang är något som är värdefullt för hela organisationen och för den enskilda medarbetaren. Högt medarbetarengagemang ger ökad kundnöjdhet, bättre resultat, bättre kvalitet på jobbutförandet och välmående hos medarbetarna.

Möte

I arbetet mot att förbättra engagemanget ligger fokus ofta på att jobba med de faktorer som påverkar engagemanget mycket och där det finns stor förbättringspotential. Vilket så klart är en rimlig satsning som ofta ger god effekt.

Samtidigt är det viktigt att inte bara fokusera på det som inte fungerar fullt ut i dagsläget, utan att också fokusera på det som faktiskt fungerar. Forskning visar nämligen att det verkar finnas en positiv spiral vad gäller resurser på arbetet och engagemang.

Hur uppstår den positiva spiralen?

Bland resurserna finns sådant som exempelvis uppskattning/återkoppling, socialt stöd/berikande socialt klimat samt tydliga mål. Den positiva spiralen uppstår när en medarbetare har tillgång till goda resurser/upplever sig ha goda resurser på jobbet.

Goda resurser ger ökat engagemang, vilket i sin tur leder till att resurserna ökar ännu mer. Ett exempel är att en chef ger uppskattning för att en medarbetare uppnått ett mål med hög kvalitet på det utförda arbetet. Medarbetaren känner stolthet över både sin prestation och över uppskattningen. När engagemanget ökar vill medarbetaren göra ett ännu bättre jobb och upplever sig också ha förmåga att utföra ett bättre jobb.

Även innovation kan blandas in i ekvationen. En studie (Hakanen, Perhoniemi & Toppinen-Tanner, 2007) visar hur det finns ett positivt samband mellan resurser på arbetet och engagemang, och mellan engagemang och personligt initiativ. Personligt initiativ leder till positiv påverkan på enheters innovationsförmåga över tid, vilket påverkar resurserna positivt. Personligt initiativ innebär ett aktivt och initiativtagande beteende hos medarbetaren som överstiger de formella krav som finns på arbetsplatsen. Helt enkelt ett aktivt medarbetarskap.

Med andra ord, glöm inte bort att lägga krut på att förstärka det positiva i organisationen. Genom att både satsa på sådant som fungerar bra och på sådant som har stor förbättringspotential kan ni öka engagemanget avsevärt. Detta leder till spridningseffekter som gör att ni kan hamna i en positiv spiral med ökade resurser och ökat engagemang.

Vi på B-Engaged tror på de positiva krafterna på arbetsplatsen. Medarbetarengagemang, medarbetarskap och aktivt ledarskap leder till framgång.

Med hjälp av B-Engaged får ni enkelt en överblick över engagemanget och över vad ni kan göra för att förbättra det. Dessutom får ni det paketerat i en modern, enkel lösning som förenklar för HR, strategiskt arbete och för cheferna på alla nivåer i organisationen.