Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar kort och gott om hur vi mår på jobbet och hur jobbet får oss att må. Det inkluderar många parametrar av arbetsmiljön, exempelvis hur vi uppfattar relationerna med andra på jobbet, stress, ledarskapet på arbetsplatsen och våra möjligheter att utvecklas. Liksom för den fysiska arbetsmiljön så har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.

Medarbetarens behov

För att en individ ska må bra av sitt arbete behöver det finnas en balans mellan de krav som finns på individen och de möjligheter individen har att påverka sin arbetssituation. Det behöver finnas möjlighet att få stöd och hjälp, och det behöver finnas en kultur där tydlighet, rimlig arbetsbelastning och konstruktiv återkoppling råder. För de flesta är det också av mycket stor vikt att samspelet med kollegorna fungerar på ett bra sätt.

Förebygg psykosocial ohälsa

Arbetsgivaren har ett stort ansvar vad gäller att förebygga arbetsrelaterad stress. För att lägga resurser på rätt åtgärder behöver ni kunskap. Kunskap som ni bland annat kan få genom en kvalitetssäkrad undersökning bland medarbetarna rörande just den psykosociala arbetsmiljön. Genom att först undersöka inom vilka områden ni har störst risker kan ni sedan fatta väl underbyggda beslut rörande hur organisationen långsiktigt kan må bättre.