Om oss

Vi vill att medarbetare ska må bättre, dra åt samma håll och känna glädje över sitt arbete. Helt enkelt skapa fler välmående arbetsplatser.

Vår affärsidé är att med hjälp av forskningsbaserad kunskap och smart innovativ teknik öka vi medarbetarengagemanget på svenska arbetsplatser.

Våra kontaktuppgifter

Behöver du hjälp med plattformen, eller vill du bara få tag i oss? Här finns våra kontaktuppgifter.

Kvalitetspolicy

B-Engaged kvalitetsarbete syftar till att leverera hög och stabil kvalitet till våra kunder och samarbetspartner.

 • Vårt kvalitetsarbete innebär att vi tillhandahåller tjänster och produkter i tid och med utlovad kvalitet.
 • Lagar och förordningar som rör vår verksamhet följs.
 • Kvalitetsarbetet är en del av vårt arbete där vi tar tillvara vår förmåga och kunskap
 • Om fel uppstår tar vi tillvara den erfarenheten som en möjlighet till förbättring.

Alla medarbetare känner till vår kvalitetspolicy och ansvarar för att se till att kunden får sina kundkrav tillgodosedda. Vår ambition är också att företaget, både internt och externt, förknippas med denna kvalitetsmedvetenhet.

Miljöpolicy

B-Engaged miljöarbete syftar till att begränsa belastningen på natur och miljö så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Grundkrav är att lagar och förordningar skall uppfyllas.

Alla medarbetare ser det praktiska miljöarbetet som en viktig förmåga hos företaget att medverka till en långsiktig god livsmiljö. Vi är alla ansvariga för att minska miljöpåverkan i vårt dagliga arbete.

 • Vi ska och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling
 • Vi ska alltid följa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet
 • Vi ska kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som kunder och leverantörer
 • Vi ska prioritera leverantörer som har ett aktivt miljöarbete
 • Vi ska kontinuerligt utvärdera och förbättra vårt miljöarbete

Alla medarbetare känner till vår miljöpolicy och är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs. Vår ambition är också att företaget, både internt och externt, förknippas med denna miljömedvetenhet.

Informationssäkerhetspolicy

Denna informationssäkerhetspolicy är vägledande för arbete inom B-Engaged och syftar till hög tillgänglighet och en god informationssäkerhet.

 • Vi ska värna om respondenternas integritet
 • Vi skall ha tillräcklig kunskap om dataskyddsförordningen och denna policy
 • Vi skall känna och följa till företagets rutiner för säker informationshantering och säker IT-utrustning
 • Vid tecknande av tjänster från leverantörer skall vi säkerhetsställa att leverantören har en lämplig informationspolicy