Medarbetarskap nyckeln till fler engagerade medarbetare

Det skrivs och pratas mycket om ledarskap. Hur viktigt ledarskap är för att skapa en framgångsrik arbetsplats och hur ledarskapet påverkar medarbetarnas engagemang, välmående och arbetsmiljö. Men för att skapa en engagerad och framgångsrik arbetsplats är det minst lika viktigt med ett gott medarbetarskap.

Grundläggande för medarbetarskap är tron på att individen kan och bör påverka sin egen arbetssituation, och att alla medarbetare – utifrån befogenhet och förmåga – ska ta ansvar för att skapa en så god arbetsplats som möjligt. Det är också det som är grunden till medarbetarengagemang.

Medarbetarskap och ledarskap är direkt beroende av varandra. Det är svårt att arbeta med verksamhetsutveckling utan att både utveckla ”det goda ledarskapet” och det ”goda medarbetarskapet”.

Medarbetarskap utvecklas lättare i miljöer där det finns tillit, trygghet, stabilitet, måltydlighet, uppskattning och ett bra ledarskap. Gemensamt för dessa faktorer är att de både bidrar till att skapa ett gott medarbetarskap och för att öka medarbetarnas engagemang. Alla vet vi att motiverade och engagerade medarbetare är en guldgruva för ett företag. Det är de engagerade medarbetarna som står för innovationskraft, kundnöjdhet, välmående, kvalité och positiv resultatutveckling.

För att utveckla ett medarbetarskap som ökar engagemanget på arbetsplatsen kan man utgå från fem principer:

1. Ömsesidigt ansvarstagande

Att utveckla en framgångsrik arbetsplats är ett gemensamt ansvar mellan medarbetare och chefer. Det är viktigt att relationen mellan medarbetare och chefer präglas av att båda partnerna lever upp till sina åtaganden och att medarbetare och chefer litar på varandra. En framgångsrik arbetsplats bygger helt enkelt på förtroende och tillit, och på att medarbetarna värnar om företagets rykte genom att agera på ett respektabelt och ansvarsfullt sätt. Förtroende tar tid att bygga och det kräver kontinuitet. För att skapa förtroende är en av de viktigaste delarna dialog – både dialog medarbetare emellan och dialog mellan medarbetare och chef. Dialogen kännetecknas av öppenhet eller högt i tak, att man lyssnar på varandra och har ett driv framåt mot förbättringar och ökad förståelse för varandras arbetssituation.

2. Varför finns organisationen?

En framgångsrik arbetsplats skapas inte bara genom att titta på det interna arbetet, utan också genom att tillgodose kundernas behov. Om kundernas behov inte tillgodoses skapas missnöjde och bristande förtroende för organisationen. Effekten blir slutligen resursbrist på grund av otillräcklig betalningsvilja. Nöjda, återkommande kunder kan däremot skapas genom engagerade och motiverade medarbetare. Engagerade medarbetare har en högre servicegrad och skapar därmed också ökad kundnöjdhet. Här handlar det ofta om att medarbetarna ska förstå verksamhetens mål och se samband mellan mål och arbetsuppgifter. Det handlar också om att känna att det arbete man utför är meningsfullt och bidrar till att skapa nöjda kunder.

3. Driv ett kontinuerligt utvecklingsarbetet

Filosofin kring medarbetarskap handlar om att en arbetsplats aldrig är färdigutvecklad. Vi kan alltid bli bättre både på våra relationer, processer och utveckling.Det är viktigt att företaget ser till att det finns tid och kraft för utvecklingsarbete och att detta arbete drivs kontinuerligt.

4. Involvera alla medarbetare i utvecklingsarbetet

Det är viktigt att involvera alla medarbetare i utvecklingsarbetet. Alla kan inte vara lika engagerade eller bidra på samma sätt, men alla kan bidra. Det är viktigt att låta medarbetarna veta att deras idéer och förslag är värdefulla, genom att exempelvis ta hand om förslag på ett strukturerat sätt. Eftersom alla medarbetare har olika kvaliteter, kunskaper och intressen är det också viktigt att ha en mångfald i arbetsstyrkan. En organisation som gynnar diversitet skapar möjligheter för enskilda medarbetare att bidra utifrån sina förutsättningar och möjligheter.

5. Skapa arbetsglädje - ha kul på jobbet!

Alla arbetsuppgifter är inte roliga, men man kan skapa förutsättningar för att känna sig glad på jobbet. Finns det ett positivt arbetsklimat och möjligheter att påverka hur arbetet ska utföras, går det oftast att hitta arbetsglädje. Ett framgångsrikt medarbetarskap kan inte bara byggas med hjälp av plikt, måsten och ekonomiska belöningar. Det handlar också om att det ska finns utlopp för en mer grundläggande arbetsglädje. Det ska kännas roligt att gå till jobbet. Glädje är en av grundstenarna till att känna engagemang på sin arbetsplats.

Filosofin för medarbetarskap kan tyckas vara självklar och enkel, men utmaningen ligger i att se till att den blir verklighet. På många arbetsplatser tillämpas överhuvudtaget inte medarbetarskap utan organisationen fokuserar enbart på ledarskapet. Kan detta vara anledningen till att vi inte har fler engagerade medarbetare på våra svenska arbetsplatser? B-Engageds grundmodell Den framgångsrika arbetsplatsen tar sitt avstamp i medarbetarskap och fungerar bra både för de organisationer som kommit långt i sitt arbete med medarbetarskap och för de som precis har börjat. Kontakta oss så berättar vi mer!*De fem principerna är hämtade från Stefan Tengblads forskning om medarbetarskap