Mät employee Net Promoter Score (eNPS)

B-Engaged fokuserar på kontinuerlig förbättring av eNPS

Så mäter ni eNPS

Employee Net Promoter Score är ett sätt att mäta lojaliteten hos era medarbetare.

eNPS mäts genom en enda fråga."Skulle du rekommendera ditt företaget som arbetsplats till en vän eller bekant?".

Medarbetarna besvarar frågan på på en skala från 0-10. De som svarar 0-6 kallas kritiker, de som svarar 7-8 passiva och de som svarar 9-10 ambassadörer.

Själva eNPS-värdet räknas fram genom att ta andelen ambassadörer minus andelen kritiker. Detta innebär att eNPS-värdet landar någonstans mellan -100 och +100.

Vad som är ett bra eNPS värde skiljer mellan olika kulturer och branscher. Bäst är att fatta ett beslut innan undersökningen kring vilket eNPS ni upplever är eftersträvansvärt för er organisation. Som en hjälp på vägen kan dock sägas att en vedertagen riktlinje är att 0 är ett godkänt resultat, över 20 är bra och över 50 är väldigt bra.

I B-engaged är eNPS ett av de nyckeltal ni kan mäta kontinuerligt eller vid enstaka tillfällen.

Varför ska ni mäta eNPS?

Grunden till eNPS är Net Promoter Score, eller NPS. NPS är ett mått på kundlojalitet, vilket togs fram av Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetrix under 1990-talet. eNPS använder samma frågetyp men mäter istället för kundlojalitet, medarbetarnas lojalitet.

Rent praktiskt går det till så att ni mäter hur stor andel av medarbetarna som är ambassadörer och ställer detta i relation till andelen medarbetare som är kritiker. Många av ambassadörerna är också företagets mest engagerade medarbetare.

Genom att mäta eNPS kontinuerligt ökar organisationens möjlighet att skapa en attraktiv och välmående organisation med ännu fler engagerade medarbetare

Så förbättrar ni eNPS?

eNPS är ett nyckeltal som ger en ögonblicksbild över hur medarbetarna upplever organisationen. För att kunna påverka ett eNPS-värde behöver man ställa kompletterande frågor som identifierar organisationens styrkor och fokusområden.

I B-Engaged finns färdigformulerade frågor för denna typ av medarbetarundersökning. Frågorna identifierar vad som driver engagemanget i er organisation idag och vad ni behöver fokusera på för att öka medarbetarengagemanget. Till er hjälp får ni även tillgång till individuella åtgärdsförslag, handlingsplaner och mikroundersökningar.