Modellen B-Engaged

Öka dina medarbetares engagemang och hjälp cheferna att lyckas bättre med B-Engagedmodellen®. I förlängningen innebär det välpresterande medarbetare som mår bra, en mer attraktiv arbetsplats och högre lönsamhet.

Hur funkar det?

1

Vetenskapligt säkerhetsställda frågor

Grunden i B-Engaged är en medarbetarundersökning som består av 30 frågor. Vi kallar det en scanning av organisationen.

Frågorna är speciellt framtagna för att driva medarbetarskap och ge en god överblick över de viktigaste komponenterna i en framgångsrik organisation.

2

Relevant individuell analys

Resultatet analyseras ner på avdelningsnivå och varje chef får en analys av just sin grupps styrkor och fokusområden. Genom smart teknik får också alla chefer/grupper förbättringsåtgärder optimerade för att öka engagemanget och en möjlighet att ta fram en tydlig handlingsplan.

3

Djuplodande mikroundersökningar

Utifrån varje grupps resultat ger systemet rekommendationer om vilka mikroundersökningar som är relevanta att arbeta vidare med.

Mikroundersökningarna hjälper cheferna att förstå resultatet bättre, och frågorna uppfattas som relevanta av medarbetarna. Genom att jobba med mikroundersökningar ställer ni rätt frågor till rätt medarbetare och skapar därigenom en pricksäker medarbetardialog.

Mikroundersökningarna kan även genomföras som separata mätningar.

4

Uppföljningsmätningar anpassade till resultatet

Effekten av de åtgärder som tas mäts sedan via uppföljningsmätningar. Uppföljningsmätningarna är enkla och snabba, och är inriktade på varje grupps fokusområden och engagemanget.

Våra mikroundersökningar

Stress

Tar pulsen på den psykosociala arbetsmiljön.

Inkludering

Mäter områden som diskriminering, trakasserier och mångfald.

Ledarskap

Ett bra verktyg för att utveckla ledarskapet inom organisationen.

Målarbete

Hur fungerar företagets målarbete? Vad är bra och vad behöver förbättras?

Möteskultur

Ta reda på hur möten kan göras till meningsfulla delar av arbetet.

Kompetensutveckling

Hur hanterar vi som organisation de behov av kompetensutveckling som finns och hur uppfattas vårt arbete av medarbetarna?

Frågorna i B-Engaged

Frågorna i B-engaged är framtagna av expertis på såväl frågekonstruktion som arbetslivets psykologi. Modellen och frågorna är testade i flera steg – slumpmässigt urval, urval av särskilt utvalda personer, fallstudier, observationer och statistiska analyser.

Modellen är kontinuerligt utvärderad utifrån konstruktion, användbarhet och relevans.

Frågemodellen i korthet

Medarbetarskap

Grunden för frågorna är teorierna om medarbetarskap. Medarbetarskap är ett relativt nytt begrepp inom HR, men är numera väletablerat i Sverige. Många organisationer använder medarbetarskap som grund i sin medarbetarskapspolicy och som komplement till sin ledarskapspolicy.

Enkelhet

Utöver medarbetarskap är enkelhet och användbarhet andra viktiga parametrar i modellen. Frågorna har tagits fram utifrån kriteriet att respondenten ska svara på sådant som den enskilda individen har möjlighet att svara på utifrån sin egen upplevelse och insats. Frågorna är enkla i sin konstruktion för att minimera tolkningsutrymmet och för att säkerställa att alla förstår frågorna på samma sätt.

Jaget

Frågorna utgår till stor del från jaget. Logiken bakom detta är att individen är bäst på att ta ställning till påståenden som utgår från sig själv, och inte utifrån en allmän bedömning av situationen. Därmed finns inte heller frågor som rör upplevelsen av exempelvis andras karaktär eller personlighet med i vår screening.

Så här säger våra användare

"B-Engaged har varit en väldigt bra leverantör och samarbetspart i framtagandet och genomförandet av vår medarbetarundersökning. Ett lyckat partnerskap!"

Johan Fröberg, verksamhetsutvecklare

Redo att få reda på mer?

Ta kontakt med oss eller fyll i din e-post nedan för ett gratis test.